سازمان پارکها و فضای سبز


26

نصب تانکر80000 لیتری در مجتمع تولید گل و نهال سازمان پارک‌ها و فضای سبز به منظور بهینه سازی مصرف آب

نصب تانکر80000 لیتری در مجتمع تولید گل و نهال سازمان پارک‌ها و فضای سبز به منظور بهینه سازی مصرف آب

نصب تانکر80000 لیتری در مجتمع تولید گل و نهال سازمان پارک‌ها و فضای سبز به منظور بهینه سازی مصرف آب

احمد حسنی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز با بیان خبر فوق گفت: بی تردید آب همواره به عنوان یكی از عناصر اصلی هستی بخش مطرح بوده و خواهد بود. چگونه مصرف كردن آب و به عبارت دیگر مصرف بهینه آب و یا مدیریت بهره برداری از آب از نقطه نظر كمی و كیفی ، با تأكید بر آبیاری فضای سبز به لحاظ‌ اقتصادی و حفظ ارزشهای آن حائز اهمیت بسیار است.

حسنی در ادامه با اشاره به کمبود منابع آبی در شهر اراک و بهینه سازی این منابع برای آبرسانی فضای سبز  اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت استفاده بهینه از این منابع، اهمیت كاربرد پساب‌های تصفیه شده در مواردی كه به كیفیت پایین تری از آب آشامیدنی مانند آبیاری پاركها و فضای سبز مورد نیاز است، مشخص می‌گردد. از طرف دیگر كیفیت نامطلوب این پسابها می‌تواند باعث عمده مشكلات عدیده‌ زیست‌محیطی گردد، لذا ارزیابی كیفی و كمی پسابهای تصفیه شده از نقطه نظر برنامه‌ریزی و زیست‌محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور جمع آوری این پسابها که مورد استفاده در آبیاری فضای سبز است و به منظور بهینه سازی مصرف آب و تامین  آب مورد نیاز در مجتمع تولید گل و نهال عملیات نصب تانکر در مجتمع تولید گل و نهال واقع در کمربندی شمالی انجام پذیرفت.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (166)
کد خبر: 2480